Algemene voorwaarden

Pauline Baartmans

 

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Pauline Baartmans de navolgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken immer deel uit van de offerte c.q. opdrachtbevestiging.

Definities:

Opdrachtnemer:a
Pauline Baartmans, gevestigd te Haarlem. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Haarlem onder nummer 56522533.

Opdrachtgever:
Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in opdrachtbevestiging, plan van aanpak en/of offerte.

Bescheiden:
Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 3. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en van deze algemene voorwaarden komen tot stand door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten geen werking toe.
 4. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.
 6. Door opdrachtnemer genoemde termijnen zijn slechts indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 3: Uitvoering opdracht

Opdrachtnemer bepaalt de werkwijze van uitvoering van de opdracht en behoudt het recht werk uit te besteden aan derden.

 

Artikel 4: Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer buiten zijn macht om, niet in staat is de overeenkomst tijdig en of behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer wel in staat is ze naar behoren uit te voeren.
 2. Indien er sprake is van een situatie zoals beschreven in lid 1, is heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 5: Adresopgave door opdrachtgever

Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of op een andere door opdrachtnemer aangegeven wijze aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

 

Artikel 6: Facturen en Betalingen

 1. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening ook in faillissement, door overmaking van het bedrag op een door opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening.
 2. Opdrachtnemer is tot het moment van volledige betaling van de facturen eigenaar van de (digitale) producten, waardoor de opdrachtnemer zich het recht behoudt om bij eventuele uitblijven van betaling de levering van de (digitale) producten ongedaan te maken.
 3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7: Incassokosten

 1. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen de factuur heeft betaald, dan heeft opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, recht op betaling van deze factuur en onverminderd haar overige wettelijke rechten op:

–       vertragingsrente, gelijk aan Euribor – zoals gepubliceerd voor rentetermijnen met een looptijd van een maand – plus 6% per jaar verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening;

–       alle incassokosten, zowel in als buiten rechte, ter hoogte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 1. Al hetgeen opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zelf zijn faillissement aanvraagt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op andere wijze geheel of gedeeltelijk de vrije beschikking over zijn vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, of in geval het een natuurlijk persoon betreft, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, of enige uit kracht van de wet of overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, of nalaat een factuur of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen, of overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.
 2. Opdrachtnemer is in de gevallen zoals bedoeld in lid 2, eveneens gerechtigd om zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:
 3. a)    de lopende overeenkomst en alle andere tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling per aangetekende brief; en/of
 4. b)    de nakoming van de overeengekomen verplichting op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer of een tot het concern van opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is nagekomen;
 5. c)    enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag op grond van de door opdrachtnemer geleverde diensten terstond in zijn geheel op te eisen waarbij verleende kortingen komen te vervallen; en/of
 6. d)    alvorens verder te presteren eerst van opdrachtgever zakelijke of persoonlijke zekerheid of een bankgarantie te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, respectievelijk voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan opdrachtnemer schuldig mocht zijn.

 

Artikel 8: Reclame

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 (eenentwintig) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in artikel 8.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 9: Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  4. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever